Zdrowie jest nierozerwalnie związane z życiem człowieka stanowiąc jedną z jego fundamentalnych wartości. Jednakże zdrowie nie jest czymś trwałym, danym człowiekowi raz na zawsze, to raczej proces zmagania sie z godzącymi w niego zagrożeniami mającymi swoje źródło zarówno w zjawiskach biologicznych organizamu, jak i w otaczającym go środowisku życia. Nie bez znaczenia jest także proces globalizacji, który dotyka każdej dziedziny życia, niosąc za sobą z jednej strony szanse, a z drugiej zagrożenia funkcjonowania współczesnego świata, także w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidulanym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jednostki przekłada się bowiem na zdrowie społeczeństwa. Z kolei od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.

       Nie sposób zaprzeczyć, że życie i zdrowie ludzkie, jako wartości nierozerwalnie ze sobą związane, potrzebują wyjątkowej ochrony. Wymaga to podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie zdrowia, a także na rozwiązywanie problemów związanych z chorobą, inwalidztwem i niepełnosprawnością. Ochrona życia i zdrowia człowieka sprowadza się zatem do zabezpieczenia jego praw w ustawodawstwie, co obejmuje m.in. konieczność stworzenia podstaw prawnych gwarantujących każdemu dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń.

       Próby rozwiązania zawiłości dotyczących zdrowia z punktu widzenia tylko jednej nauki nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Stąd konieczne jest włączenie przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych (m.in. medyków, biologów, farmakologów, fizjoterapeutów, psychologów, prawników, jak też przedstawicieli administracji publicznej) w badania dotyczące szeroko pojętej ochrony zdrowia. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizując konferencję „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”, która ułatwi konsolidację środowiska osób zajmujących się tą problematyką w ramach swoich badań naukowych lub działalności zawodowej.
 

Cel konferencji

 

Celem konferencji jest zatem stworzenie otwartej i twórczej dyskusji połączonej z prezentacją wyników badań i osiągnięć naukowych oraz wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń prezentowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w kontekście wzajemnych współzależności związanych z troską o zdrowie człowieka.


Główne obszary konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:
  1. Zdrowie – teoria i praktyka medyczna
  2. Społeczny wymiar zdrowia
  3. Prawna ochrona zdrowia człowieka
  4. Zarządzania usługą i produktem w obszarze zdrowia
  5. Zagrożenia zdrowia publicznego – wczoraj i dziś
         
       Oczywistym jest, że wskazane zagadnienia konkretyzują, ale nie wyczerpują tematyki konferencji, która ma także stanowić miejsce sprzyjające nawiązywaniu współpracy naukowej w płaszczyźnie interdyscyplinarnej ukierunkowanej na utrzymanie i poprawę zdrowia jako wartości uniwersalnej.
 

Zapraszamy do udziału w konferencji!2
dni
0
wystąpień
0
mówców
120
miejsc


Rada naukowadr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Przewodnicząca Rady Naukowej


dr n. med. Agata Wolska
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej


dr n. społ. Joanna Klonowska
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej


dr n. chem. Sebastian Grzyb
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Członek Rady Naukowej


dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Członek Rady Naukowej
Rejestracja na konferencję I Zgłoszenie abstraktu

Rejestracja

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie w zakładce Zarejestruj się (patrz góra strony)

Abstrakty

Abstrakty pracy doświadczalnej: należy wyszczególnić części i nadać im podtytuły, wpisane pogrubioną czcionką: określić cel pracy, metodykę, przedstawić wyniki oraz wnioski. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów klucozwych). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać strony formatu A4.


Abstrakty pracy poglądowej: nie ma potrzeby wyszczególniania podtytułów. W abstrakcie należy okreslić, dlaczego dana problematyka zasługuje na przedstawienie oraz jakie są nowe osiągnięcia w aspekcie poznawczym czy użytkowym w zakresie podjętej tematyki. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów klucozwych). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać strony formatu A4.


Streszczenie - wymogi techniczne

Streszczenie wystąpienia należy przygotować w języku polskim, angielskim albo rosyjskim uwzględniając poniższe wytyczne:

- czcionka Times New Roman, wielkość czcionki:12,
- pojedyncze odstępy między wierszami tekstu,
- tytył powinien być wyśrodkowany i zapisany czcionką pogrubioną,
- pod tytyłem należy wskazać imię i nazwisko autora pracy oraz adres e-mail,
- pod danymi dotyczacymi autora należy wskazać pełne nazwy zakładów pracy.Ważne!

Abstrakt prosimy przesłać w formie pliku Word i pdf na adres: nauka@wsiiz.pl Informacje organizacyjne - harmonogram


Piątek, 10 stycznia 2020 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r.

Termin akceptacji zgłoszeń

Poniedziałek, 10 lutego 2020 r.

Termin przedstawienia programu konferencji

Sobota, 29 lutego 2020 r.

Termin nadsyłania tekstów do publikacjiWażne!

Język konferencji: polski, angielski, rosyjski. Ważne!

Czas wystąpienia w sesji ustnej: 15 minut. Ważne!

Prace zaprezentowane podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii zbiorowej.
Materiały do pobrania

Zaproszenie na konferencję w .pdf

Materiały do pobrania

Program konferencji w .pdf
Patronat honorowy