Zdrowie jest nierozerwalnie związane z życiem człowieka stanowiąc jedną z jego fundamentalnych wartości. Jednakże zdrowie nie jest czymś trwałym, danym człowiekowi raz na zawsze, to raczej proces zmagania sie z godzącymi w niego zagrożeniami mającymi swoje źródło zarówno w zjawiskach biologicznych organizamu, jak i w otaczającym go środowisku życia. Nie bez znaczenia jest także proces globalizacji, który dotyka każdej dziedziny życia, niosąc za sobą z jednej strony szanse, a z drugiej zagrożenia funkcjonowania współczesnego świata, także w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidulanym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jednostki przekłada się bowiem na zdrowie społeczeństwa. Z kolei od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.

       Nie sposób zaprzeczyć, że życie i zdrowie ludzkie, jako wartości nierozerwalnie ze sobą związane, potrzebują wyjątkowej ochrony. Wymaga to podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie zdrowia, a także na rozwiązywanie problemów związanych z chorobą, inwalidztwem i niepełnosprawnością. Ochrona życia i zdrowia człowieka sprowadza się zatem do zabezpieczenia jego praw w ustawodawstwie, co obejmuje m.in. konieczność stworzenia podstaw prawnych gwarantujących każdemu dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń.

       Próby rozwiązania zawiłości dotyczących zdrowia z punktu widzenia tylko jednej nauki nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Stąd konieczne jest włączenie przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych (m.in. medyków, biologów, farmakologów, fizjoterapeutów, psychologów, prawników, jak też przedstawicieli administracji publicznej) w badania dotyczące szeroko pojętej ochrony zdrowia. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizując konferencję „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”, która ułatwi konsolidację środowiska osób zajmujących się tą problematyką w ramach swoich badań naukowych lub działalności zawodowej.
 

Cel konferencji

 

Celem konferencji jest zatem stworzenie otwartej i twórczej dyskusji połączonej z prezentacją wyników badań i osiągnięć naukowych oraz wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń prezentowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w kontekście wzajemnych współzależności związanych z troską o zdrowie człowieka.


Główne obszary konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:
  1. Zdrowie – teoria i praktyka medyczna
  2. Społeczny wymiar zdrowia
  3. Prawna ochrona zdrowia człowieka
  4. Zarządzania usługą i produktem w obszarze zdrowia
  5. Zagrożenia zdrowia publicznego – wczoraj i dziś
         
       Oczywistym jest, że wskazane zagadnienia konkretyzują, ale nie wyczerpują tematyki konferencji, która ma także stanowić miejsce sprzyjające nawiązywaniu współpracy naukowej w płaszczyźnie interdyscyplinarnej ukierunkowanej na utrzymanie i poprawę zdrowia jako wartości uniwersalnej.
 

Zapraszamy do udziału w konferencji!2
dni
45
wystąpień
45
mówców
76
uczestników


Rada naukowadr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Przewodnicząca Rady Naukowej


dr n. med. Agata Wolska
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej


dr n. społ. Joanna Klonowska
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej


dr n. chem. Sebastian Grzyb
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Członek Rady Naukowej

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Członek Rady Naukowej


dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Członek Rady Naukowej
Rejestracja na konferencję I Zgłoszenie abstraktu

Rejestracja

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie w zakładce Zarejestruj się (patrz góra strony)

Abstrakty

Przyjmowanie zgłoszeń w formie prelegenta/autora artykułu zostało zakończone
Abstrakty pracy doświadczalnej: należy wyszczególnić części i nadać im podtytuły, wpisane pogrubioną czcionką: określić cel pracy, metodykę, przedstawić wyniki oraz wnioski. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać strony formatu A4.


Abstrakty pracy poglądowej: nie ma potrzeby wyszczególniania podtytułów. W abstrakcie należy okreslić, dlaczego dana problematyka zasługuje na przedstawienie oraz jakie są nowe osiągnięcia w aspekcie poznawczym czy użytkowym w zakresie podjętej tematyki. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych). Objętość streszczenia nie powinna przekraczać strony formatu A4.


Streszczenie - wymogi techniczne

 Przyjmowanie zgłoszeń w formie prelegenta/autora artykułu zostało zakończone

Streszczenie wystąpienia należy przygotować w języku polskim, angielskim albo rosyjskim uwzględniając poniższe wytyczne:

- czcionka Times New Roman, wielkość czcionki:12,
- pojedyncze odstępy między wierszami tekstu,
- tytył powinien być wyśrodkowany i zapisany czcionką pogrubioną,
- pod tytyłem należy wskazać imię i nazwisko autora pracy oraz adres e-mail,
- pod danymi dotyczacymi autora należy wskazać pełne nazwy zakładów pracy.Ważne!


Przyjmowanie zgłoszeń w formie prelegenta/autora artykułu zostało zakończone

Abstrakt prosimy przesłać w formie pliku .doc i pdf na adres: nauka@wsiiz.pl Informacje organizacyjne - harmonogram
Przyjmowanie zgłoszeń w formie prelegenta/autora artykułu zostało zakończone


Piątek, 31 stycznia 2020 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Środa, 5 luty 2020 r.

Termin akceptacji zgłoszeń

Piątek, 28 lutego 2020 r.

Termin przedstawienia programu konferencji

Sobota, 29 lutego 2020 r.

Termin nadsyłania tekstów do publikacjiWażne!

Język konferencji: polski, angielski, rosyjski. Ważne!

Czas wystąpienia w sesji ustnej: 15 minut. Ważne!

Prace zaprezentowane podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii zbiorowej.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania


 


Patronat honorowy